kop website

Schoolplannen die echt werken !!


Uw meerjarenplan online maken. Mogelijkheid koppeling bestuursplan - schoolplan. Acties en medewerkers koppelen aan werkplannen. Cyclisch plannen uitvoeren en voortgang monitoren. Jaaragenda en jaarverslag genereren. Presentatiemogelijkheid afgestemd op de doelgroep.

Naar een nieuw meerjarenplan
Op basis van uw wensen stemmen we de begeleiding af. Dit kan variŽren procesadvies, trajectbegeleiding tot het schrijven van (delen van) het schoolplan. logo schoolplan Deze fase vormt het hart van het hele traject en vraagt de meeste tijd, energie en betrokkenheid van alle geledingen binnen de school.

Van visie naar plan
Met een online-tool kunt u uw eigen schoolplan samenstellen. Op basis van de aangeboden structuur is de opzet en vorm geheel vrij in te vullen of aan te passen. Het schoolondersteuningsprofiel is volledig in uw schoolplan geÔntegreerd. Statistische gegevens worden omgezet naar overzichtelijke tabellen en uw eigen beeldmateriaal kan worden toegevoegd. U geeft aan in welk jaar de verschillende onderwerpen uitgevoerd gaan worden. Voor meer informatie over de opzet en mogelijkheden van deze tool ga naar www.schoolplan.nu

schoolplan

Van schoolplan naar jaarplan
In het schoolplan hebt u de planning van de onderwerpen aangegeven. De tool genereert nu automatisch de jaarplannen. Voor elk onderwerp geeft u vervolgens de acties aan. Ook kunt u onderwerpen en acties toevoegen die niet in het schoolplan zijn opgenomen. Zo ontstaat een compleet en overzichtelijk jaarplan.

voortgangsmonitor Voortgangsmonitor
Aan alle acties kunt u werkgroepen en/of medewerkers, evenals een tijdpad koppelen. Ook kunt u (tussen)evaluaties en besprekingen vastleggen. Dit levert u een complete jaaragenda op. Daarnaast biedt de tool u de mogelijkheid om de voortgang van de uitvoering te monitoren.

Jaarverslag en presentatie
Tenslotte biedt de tool u de mogelijkheid om aantrekkelijke presentaties te maken. Afgestemd op de doelgroep kunt u bijvoorbeeld een publieksvriendelijke versie of een werkdocument voor intern gebruik maken. Met de tool kan tenslotte ook het jaarverslag al grotendeels gegenereerd worden, omdat veel relevante informatie al in het systeem zit.

Procesbegeleiding

Intake en afspraken
Een vrijblijvend presentatie en verkennend gesprek. Op basis van uw wensen doen we een concreet voorstel m.b.t. aanpak, begeleiding en investering.

Voorbereiding
Samen met de school wordt de beleidsevaluatie voorbereid en relevante informatie verzameld. Benodigde formats stellen we beschikbaar en deze worden op maat gemaakt. Alle betrokken geledingen participeren in deze fase van het proces.

Inventarisatie en evaluatie
De speerpunten voor de komende planperiode worden geformuleerd en het huidige beleid geŽvalueerd. Hoewel de school deze activiteiten zelf ook kan uitvoeren, verdient het aanbeveling om de zelfevaluatie door een externe uit te laten voeren. Deze activiteiten worden in nauwe samenwerking tussen schoolleiding en schoolteam en samen met andere geledingen (o.a. MR, Ouderraad) in de school uitgevoerd.

Uitvoering
Met de gegevens van de inventarisatie en evaluatie wordt vervolgens het schoolplan geschreven. Bij elk onderdeel wordt aangegeven wat het beleid is, welke acties gewenst / noodzakelijk zijn en wat dit moet opleveren. Een actieplan voor de komende 4 jaar, inclusief de meerjarenbegroting vormen het belangrijkste deel van dit plan. Tenslotte wordt de besluitvormingsprocedure uitgevoerd.

Jaarplannen
Met het gerealiseerde schoolplan is er gelijk werk te doen. Er dient een jaarplan uitgewerkt te worden, inclusief een jaarbegroting. Samen met het schoolteam worden de actieplannen ingevuld en het tijdpad vastgesteld. Als dit afgestemd is met het team wordt het jaarplan voorgelegd aan de MR.

© www.mijn-eigen-website.nl (design)